icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ontwikkelingen die werken, wonen en ontspanning op een flexibele manier combineren hebben de toekomst. Onder de naam THIS.Amsterdam, realiseren DW Property (voorheen Reggeborgh Vastgoed), G&S& en Lieven de Key in Amsterdam-Noord aan de kop van de Distelweg/Grasweg een plan waar wonen, werken en voorzieningen samenkomen op een unieke plek met een buitengewoon uitzicht op het IJ.

Locatie:
Amsterdam Noord (Buiksloterham)
Opdrachtgever:
DW Property, G&S&, Lieven de Key
Oplevering:
Medio 2025

THIS.Amsterdam
Op een prachtige locatie aan het IJ te Amsterdam, aan de kop van de Grasweg en Distelweg, verrijst THIS. Op het voormalig bedrijventerrein komen twee luxe woongebouwen, twee sociale woonblokken, een kantoorgebouw en een boven- en ondergrondse parkeergarage.  

Bouwbedrijf Wessels Rijssen realiseert THIS namens DW Property, G&S& en Lieven de Key.

THIS is de plaats waar mensen kunnen werken en wonen zonder ergens anders heen te hoeven. Schitterend gelegen in het opkomende stadsdeel Amsterdam-Noord, bevinden de gebouwen zich in een ruime en spectaculaire omgeving, met het bruisende centrum van Amsterdam op steenworp afstand.

De vier woongebouwen zijn bij elkaar goed voor 217 woningen en bevinden zich boven een ondergrondse parkeergarage welke ruimte biedt voor circa 180 parkeerplaatsen. Het duurzame kantoorgebouw van circa 9205 m2 karakteriseert zich door middel van grote uitkragingen, bakstenen bogen en biedt een prachtig uitzicht over het IJ. De woongebouwen, de bovengrondse parkeergarage (ca. 140 parkeerplaatsen) en het kantoorgebouw zijn met elkaar verbonden door The Hidden Garden met groen en kronkelende paden.

Ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van het project is de ambitie gesteld een duurzaam project te realiseren. Voor het kantoor worden onder andere het Breeam Excellent en WELL Gold Core certificaat nagestreefd. Het gehele project wordt middels een centrale warmte- en koudeopslag systeem gevoed en PV-panelen op de beschikbare daken.

BREEAM-rating en score
Voor gebouw A streven wij een Excellent (4 sterren) BREEAM-NL certificering na. Hierbij hanteren we BRL 2014 v2.0. De ambitie is met opdrachtgever en ontwerpteam vastgesteld op een score van 78,4%, wat ruim boven de Excellent-grenswaarde van 70% ligt.

Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen
-   PV cellen op het dak
-   Waterretentiekratten op het binnenterrein en regenwateropvang
-   Overstekken bij de gevel voor passieve zonwering

Oppervlakken
Het totale BVO van Gebouw A conform NEN 2580 bedraagt: 9205 m2
Totaal terreinoppervlak in hectaren: 0,091 ha
Vloeroppervlak naar functie (NEN 2580): VVO kantoor: 7327 m2, VVO horeca: 435 m2
Verkeersruimte (NEN 2580): VVO algemeen 741 m2
Opslagruimten (NEN 2580): VVO opslag 27,4 m2, VVO expeditie en afval 81,7 m2

Verwachte energiegebruiken
Verwacht energiegebruik in kWh/m2 BVO:                                       
-   Elektrisch energie verwarming en koeling 11 kWh/m2 
-   Verlichting 5 W/m2 à 5x9100=45,5 kW a (52 wk x 5 d x 10uur) = 118.300 kWh / 9100 = 13 kWh/m2 
-   Ventilatie 50,2 kW à (52 wk x 5 d x 10uur) = 130.520 kWh / 9100 = 14,5 kWh/m2 
-   Overige (pompen, regeltechniek, e.d.) 10 kW a (52 wk x 5 d x 10uur) = 26.000 kWh / 9100 = 3 kWh/m2 
-   Totaal gebouw gebonden installaties: 41,5 kWh/m2

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m2 BVO   
We hebben geen gasaansluiting.
Piek/tapwater aansluiting stadverwarming gekoppelt op de WKO installatie. Minimale afname verplichting conform contract Vattenfall: 778 GJ
Verwacht verbruik hernieuwbare brandstoffen in kWh/m2 BVO: n.v.t.
Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar (725 personen bezetting):
-      3 toilet per dag a 6 liter per spoelbeurt
-      3 handenwassen per dag a 1 liter per keer
-      3 vullen drink fles a 0,5 liter per fles
-      4 bak koffie/thee a 0,25 liter per bak
-      Totaal water verbruik 45wk a 5 dagen a (18+3+1,5+1) = 5,3 m3/persoon
-      Bovenstaand watergebruik is exclusief het gebruik van water voor algemene voorzieningen zoals schoonmaak, vaatwassers, vullen installaties, e.d.

Reductie milieu-impact
Bij het ontwerp wordt goed gekeken naar de impact op het milieu. De BREEAM-maatregelen die genomen zijn met betrekking tot reductie van de milieu impact zijn:
- De regels van Bewuste Bouwers worden aangehouden. Hierdoor wordt o.a. groene stroom gebruikt dat wordt opgewerkt door windmolens (MAN 2). Dit i.c.m. een elektrische torenkraan en elektrische bemaling reduceert de CO2 uitstoot aanzienlijk t.o.v. energie uit een niet-duurzame bron.
- Voor de bouw worden er energie doelstellingen bepaald (MAN 3), tijdens de bouw word er gemonitord hoeveel water en energie verbruikt wordt en hoeveel CO2 er uitgestoten wordt. Dit om bewust te worden van ons verbruik en verbetering te implementeren. Tevens wordt er tijdens de bouw gebruik gemaakt van FSC en PEFC hout.
- Het bouwterrein was ernstig verontreinigd vanwege de bedrijven die gevestigd waren op deze locatie (carbidfabriek, huisvuilopslag waaruit gepelletiseerde brandstof werd geproduceerd en gas productie locatie waarbij mogelijk kwik als katalysator is gebruikt). Dit terrein is voor de bouw gesaneerd en aangevuld met schone grond (LE 2).
- Materialen met een lage milieu-impact worden geïdentificeerd en het gebruik hiervan gestimuleerd (MAT 1).
- Er worden grotendeels materialen gebruikt die een onderbouwde/verantwoorde herkomst hebben (MAT 5).
- Bouwafval wordt geminimaliseerd, het afval wordt gescheiden en een groot deels van het recyclebare bouwmateriaal wordt hergebruikt(WST 1).
- Bij het gebruiken van beton wordt 20% hergebruikt beton granulaat toegepast bij de in werk gestorte betonnen fundatie en bij de kanaalplaatvloeren wordt gebruik gemaakt van ten minste 15% hergebruikt beton granulaat (WST 2).

Duurzame maatregelen (economisch/sociaal op gebied van duurzaamheid)
-   Groene binnentuin naast het kantoor tbv. kwaliteit openbare ruimte
-   Gemeenschappelijke ruimten worden voorzien van groen binnen
-   Groot centraal atrium dat sociale interactie en ontmoeting stimuleert
-   Gebruik van duurzame energieopwekking die kostenbesparend werkt

Ambities, planvorming
De ambities binnen het project passen binnen de ambities die de Gemeente Amsterdam voor ogen heeft voor het gebied Amsterdam Noord. Om juist op deze locaties ook een kantoor toe te voegen die aan de duurzaamheid eisen voldoet voegt veel toe aan de levendigheid binnen dit gebied.

Technische oplossingen
-   PV cellen op het dak
-   WKO voor energieopslag
-   Voorzieningen voor elektrisch rijden (laadpalen)
-   Regenwateropslag
-   Energiezuinige liften worden toegepast (ENE8)
-   Silverscreens worden toegepast voor lichtwering.
-   Klimaatplafond
-   Stadsverwarming

Proces & organisatie
Voor dit project is er gekozen voor het werken in een bouwteam: de opdrachtgever,zijn adviseurs en het bouwbedrijf zijn in een zeer vroeg stadium van de voorbereidingvan een project met elkaar in contact gekomen en samenwerken om te komen toteen ontwerp. Dit heeft ertoe geleid dat de aandachtspunten voor de opdrachtgever,nl. BREAAM al vroeg in het proces zijn besproken. Dit biedt zowel voor opdrachtgeverals voor bouwondernemer duidelijke voordelen:

-   De aannemer kan vroeg in het proces uitspraken doen over de uitvoering van bouwwerken en de daarmee samenhangende kostentechnische aspecten.
-   De aannemer kan vanuit zijn ervaring en deskundigheid suggesties doen met betrekking tot kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan.
-   De opdrachtgever heeft op deze wijze de garantie dat het bouwproject op de meest efficiënte wijze tot stand wordt gebracht, waarbij prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan.
-   In vergelijking met andere aanbestedingsvormen biedt het bouwteam het beste uitgangspunt om in de uitvoeringsfase een in oplossingen meedenkende bouwondernemer te hebben.

Hierdoor ontstaat er een goede wisselwerking tussen architect en gespecialiseerde uitvoerenden, waarbij optimalisatiestappen kunnen worden gezet. Ook is er een actieve rol voor de opdrachtgever bij het gehele bouwproces. Kritische BREEAMcredits zijn tijdens bouwvergaderingen onderdeel van de agenda zodat er voortdurend “een vinger aan de pols” is om ambitieverlies tijdens het bouwproces te voorkomen.

BREEAM-NL-credits
Vanwege de hoge ambitie wordt een groot deel van de BREEAM-credits in het project nagestreefd. Het ontwerp bevat dan ook veel BREEAM-maatregelen. Enkele voorbeelden hiervan:
- Op de bouwplaats worden alle maatregelen nagestreefd in het kader van een duurzame, milieuvriendelijke, veilige en materiaal- en afvalbewuste bouwplaats. De volledige punten worden behaald bij MAN2, MAN3 en WST1.
- De toekomstige gebouwgebruikers hebben veel mogelijkheden om zelf het binnenklimaat te beïnvloeden; bedienbare zon-/lichtwering (HEA3), verlichting (HEA6) en temperatuur (HEA11).
- Het ontwerp is sowieso gericht op comfort voor de gebruikers. De volgende credits worden behaald: daglichttoetreding (HEA1), uitzicht (HEA2), verlichting (HEA4 en 5), luchtkwaliteit (HEA8 en 9), thermisch comfort (HEA10) en akoestiek (HEA13).
- Het gebouw is energiezuinig en wekt een deel van de benodigde elektra zelf op. De energieprestatie is 30% lager dan de Bouwbesluit nieuwbouweis (ENE1).
- De kwaliteit van de gebouwschil zal rond oplevering worden getoetst, zowel voor luchtdichtheid als thermografie (ENE26).
- De ligging ten opzichte van het OV en voorzieningen is (nog) niet optimaal. Er worden daarom géén punten behaald voor TRA1 en 2.
- Er is sprake van waterbesparende toiletspoeling, kranen, 50% van de herentoiletten als urinoir, lekdetectie op de hoofdwateraansluiting, en automatische afsluiters voor de toiletgroepen (credits WAT1a, 3 en 4).
- Het groenontwerp van de omliggende tuin bevat diverse maatregelen die de ecologie stimuleren en vergroten (LE4). En ook is er regenwaterbuffering voorzien, die ervoor zorgt dat flinke buien niet voor wateroverlast zorgen (POL6).

Kosten/baten
- Door het dak te voorzien van PV-panelen wordt hiermee een betere energieprestatie coëfficiënt behaald. Dit zijn aanzienlijke investeringskosten die na deze periode besparingen kunnen opleveren.
- Opwekking van warmte- en koude-energie door een eigen opwekking middels WKO in de ondergrondse parkeergarage.
- Gebruik maken van een aanvullende stadswarmte aansluiting die voorziet in het aanvullen van extra warmte.

Tips voor volgend project
BREEAM zo vroeg mogelijk in het proces opnemen. Dit betekent dat alle partijen meegenomen moeten worden in alle voorwaarden en duidelijk gemaakt moet worden wat hun bijdrage is/verantwoordelijkheden zijn. Ook geeft de eerste ‘quick scan’ een goed inzicht in de haalbaarheid van de credits en komen mogelijke kansen en problemen aan het licht.

Mede in samenwerking met
Powerhouse Company, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, DGMR, Van Losser Installatietechniek, Delva Landscape Architecture Urbanism, SmitsRinsma.

Contactpersoon
M. Kreijkes (Marcel)
Projectleider
mkreijkes@volkerwessels.com